Solestus

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Solestus Personeelsdiensten B.V.

Besloten vennootschap Solestus Personeelsdiensten B.V. (hierna: Solestus) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70711097 en is gevestigd aan Oranjelaan 5, 8131DA te Wijhe.

 

DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: ieder Aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Solestus.
 3. Diensten: de Diensten die Solestus aanbiedt betreft het ter beschikking stellen van personeel.
 4. Kandidaat: de flexwerker die is ingeschreven bij Solestus, en door Solestus in het kader van een of meerdere Diensten aan Opdrachtgever wordt voorgesteld, ten behoeve van het ter beschikking stellen van de Kandidaat aan Opdrachtgever of het aangaan van een overeenkomst van opdracht.
 5. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die Solestus heeft aangesteld en/of projecten aan Solestus heeft verleend voor Diensten die door Solestus worden uitgevoerd.
 6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Solestus, alsmede voorstellen van Solestus voor Diensten die door Solestus aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Solestus.
 7. Terbeschikkingstelling: de Overeenkomst waarbij de Kandidaat door Solestus, ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever om krachtens een door deze aan de Solestus verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van Opdrachtgever.
 8. Werkzaamheden: indien er in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over Werkzaamheden, heeft dit betrekking op de alle Werkzaamheden die de Kandidaat onder leiding en toezicht en ten behoeve van Opdrachtgever verricht. In beginsel zullen dit werkzaamheden zijn van een vrachtwagenchauffeur.
 9. Solestus: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
 10. Zzp’er: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Deze dient te allen tijde in het bezit te zijn van een NIWO vergunning en deze dient op voorhand overhandigt te worden aan Solestus ter controle.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Solestus, elke Overeenkomst tussen Solestus en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Solestus wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Solestus aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Solestus is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Ieder Aanbod van Solestus is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Solestus is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Solestus het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Solestus gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Eventuele opgenomen termijnen in het Aanbod van Solestus zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Solestus niet tot oplevering van een deel van de in het Aanbod begrepen Diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Solestus heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (gescand of origineel) aan Solestus te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Solestus heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Solestus is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke overeenkomst die met Solestus wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Solestus wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Solestus is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de Overeenkomst is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Solestus van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als Solestus kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij verzuimt haar verplichtingen alsnog correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Solestus ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. De Overeenkomst is tussentijds opzegbaar tegen het einde van de maand. De opzegtermijn bedraagt twee weken.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Solestus tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Solestus is hierbij leidend, tenzij anders overeengekomen.
 6. Zowel Opdrachtgever als Solestus kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Solestus nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Solestus zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Solestus staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Solestus de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Solestus aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Solestus heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Solestus niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Solestus, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Solestus is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Solestus Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Solestus aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Solestus of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Solestus recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Solestus verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de dienstverlening en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Solestus niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Solestus is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Solestus verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Solestus voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Solestus kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Solestus gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Solestus.
 4. Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst dient Opdrachtgever alle relevante informatie te verstrekken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de functiegroep, functie-eisen, werktijden, duur van de opdracht, werkzaamheden, plaats waar de werkzaamheden verricht worden, werkomstandigheden, en de beoogde looptijd van de opdracht en overige kostenvergoedingen en toeslagen indien daarom verzocht wordt.
 5. Solestus verricht haar Diensten altijd in het kader van een inspanningsverbintenis en verplicht zich in te spannen om met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten behoeve van de door Opdrachtgever uitgevraagde Diensten adequate Kandidaten te werven en selecteren. Bij de terbeschikkingstelling van Kandidaten stelt Solestus de wensen en vereisten van Opdrachtgever te allen tijde voorop, doch kan zij niet garanderen dat de door haar ter beschikking gestelde Kandidaten te allen tijde aan de wensen en verwachtingen van Opdrachtgever voldoen.
 6. Opdrachtgever is verplicht Solestus vooraf doch in ieder geval terstond op de hoogte te stellen van wijzigingen in haar voorwaarden, zodat Solestus die wijzigingen ook kan doorvoeren richting door haar ter beschikking gestelde Kandidaten voor zover dit op grond van enig wettelijk voorschrift is vereist. Solestus is in dat geval gerechtigd per de datum van de wijziging haar tarieven aan te passen aan de nieuwe voorwaarden.

 

Artikel 8 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot de gewenste Dienst van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Solestus is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Solestus, Solestus een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 9 – Prijzen en betaling

 1. Opdrachtgever is aan Solestus de overeengekomen vergoeding verschuldigd bij plaatsing van een Kandidaat tenzij anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 3. Solestus voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Solestus opgestelde urenregistratie (nacalculatie), tenzij anders overeengekomen.
 4. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend indien de geldende CAO dit verplicht stelt of er per flexwerker een separate afspraak is gemaakt.
 5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Solestus ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Solestus is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 9. Indien sprake is van eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving en deze wijzigingen tot extra kosten leidt voor Solestus, worden deze kosten doorberekend aan Opdrachtgever, ook indien deze wijzigingen zich tijdens de Overeenkomst met Opdrachtgever voordoen.
 10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 30 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Solestus.
 11. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever het verschuldigde bedrag op de g-rekening van Solestus betaalt.
 12. Reclamaties tegen de hoogte van de factuur dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum van de betreffende factuur schriftelijk door Solestus ontvangen te zijn. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 13. In geval van (onvrijwillige) liquidatie, insolventie, faillissement of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 10 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Solestus zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Solestus meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 11 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging     

 1. Solestus gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Solestus de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Solestus verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Solestus tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Solestus op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

 1. Solestus heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Solestus gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Solestus is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Solestus is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Solestus te vergoeden voor elk financieel verlies dat Solestus lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 13 – Overmacht

 1. Solestus is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Solestus wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Solestus, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Solestus zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van Solestus of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Solestus buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Solestus is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke ontbinding.

 

Artikel 14 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. In geen geval is Solestus aansprakelijk indien de door haar geselecteerde en/of ter beschikking gestelde Kandidaten niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever deze verwachtingen voorafgaand aan de Overeenkomst aan Solestus kenbaar heeft gemaakt en Solestus expliciet het door Opdrachtgever beoogde resultaat heeft toegezegd.
 2. Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Solestus, is Solestus uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Solestus binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Solestus deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Solestus in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Solestus leidt tot aansprakelijkheid van Solestus, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Solestus. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. In elk geval is de aansprakelijkheid van Solestus beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij maximaal per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.
 5. Solestus sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Solestus is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 6. Solestus is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door de door haar geselecteerde en/of ter beschikking gestelde Kandidaten bij Opdrachtgever of aan derden. Toch zal Solestus zich, bij wijze van uitzondering, inspannen om in dezen een coulanceregeling met Opdrachtgever te treffen. Dit is echter geen verplichting zijdens Solestus.
 7. Solestus is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen Opdrachtgever en Solestus voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Kandidaat ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de Opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een Kandidaat.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Solestus voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Solestus geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de Dienst van Solestus.
 9. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Solestus nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Solestus haar eigen advies.
 10. Solestus staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Solestus verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Solestus vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Solestus binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Solestus.

 

 

 

Artikel 15 – Geheimhouding

 1. Solestus en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht/Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Solestus bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Solestus is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Solestus opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze(n) en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Solestus steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Solestus op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Solestus zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Solestus niet gehouden tot enige schadevergoeding en heeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Opdrachtgever aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Solestus vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Solestus vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Solestus is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Solestus en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
 6. Bij overtreding van deze bepaling, wordt Opdrachtgever bestraft met een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- euro en een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 16 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Solestus verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Solestus zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Solestus van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Solestus voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Solestus voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Solestus verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Solestus tegen alle aanspraken die voortkomen uit fouten van de ter beschikking gestelde Kandidaten. Opdrachtgever maakt zelf afspraken met de door Solestus ter beschikking gestelde Kandidaten over eventuele benodigde verzekeringen. Dit laatste wordt door Solestus nadrukkelijk aanbevolen.

 

Artikel 17 – Verbod rechtstreekse benadering Kandidaten

 1. Het is Opdrachtgever verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solestus en een daartoe redelijke geldelijke vergoeding Kandidaten van Solestus direct te benaderen of op andere wijze in te schakelen vanaf het moment dat Solestus ten behoeve van Opdrachtgever de Kandidaten heeft geworven en geselecteerd, gedurende en tot maximaal een jaar na afloop van de Overeenkomst.
 2. Ook in geval van het doorlenen van Kandidaten door Opdrachtgever aan derden, dient Opdrachtgever zich te houden aan de reeds gemaakte overnameafspraken met Solestus, en voorafgaande toestemming te verkrijgen.
 3. Bij overtreding hiervan is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- euro met een boete van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt.
 4. Bovengenoemd verbod is niet van toepassing indien dit expliciet is uitgesloten in de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Solestus.

 

Artikel 18 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de Diensten van Solestus of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via s.zomer@solestus.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Solestus de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Solestus zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 19 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Solestus en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Solestus heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Solestus en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

DEEL II AANVULLENDE VOORWAARDEN TERBESCHIKKINGSTELLING / DETACHERING

 

Artikel 20 – Uitvoering terbeschikkingstelling

 1. Solestus zal zich naar beste vermogen inspannen om ervoor te zorgen dat de Kandidaat beschikbaar is voor de duur van de met Solestus gesloten overeenkomst. Solestus garandeert echter niet dat de Kandidaat gedurende de volledige duur van de Overeenkomst beschikbaar zal zijn. Opdrachtgever accepteert dat, met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn, een Kandidaat kan worden vervangen. Solestus zal in geval van vervanging van een Kandidaat haar uiterste best doen om de Kandidaat te vervangen door een Kandidaat die over een vergelijkbare opleiding, kennis, ervaring en kunde beschikt.
 2. De te verrichte Werkzaamheden geschieden onder aanwijzing, toezicht en leiding van Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en de Kandidaat als Zzp’er in volledige zelfstandigheid Werkzaamheden verricht. Indien en voor zover de door de Kandidaten verrichte Werkzaamheden niet tot de functie behoren waarvoor de Kandidaat is ter beschikking gesteld, dient de exacte inhoud van de Werkzaamheden voor de aanvang van de Overeenkomst nader te worden vastgesteld.

3.Opdrachtgever is gehouden de Kandidaat actieve voorlichting te geven met betrekking tot de binnen haar onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en algemene veiligheidsnormen.

 1. Opdrachtgever is jegens Kandidaat en Solestus verantwoordelijk voor de nakoming van de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 2. Opdrachtgever beschikt te allen tijde over de juiste en relevante bedrijfscertificeringen. Indien Opdrachtgever niet aan voorgaande verplichting voldoet, is Solestus gerechtigd de terbeschikkingstelling van Kandidaten op te schorten of te weigeren, waarbij zij zich het recht voorbehoudt de door haar gemaakte kosten door te berekenen aan Opdrachtgever.
 3. Alle door Solestus ter beschikking gestelde Kandidaten beschikken over de relevante werkervaring, de noodzakelijke diploma’s en certificaten.
 4. Solestus zal de Kandidaten niet voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen en is hiervoor niet verantwoordelijk, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen is.
 5. De ABU CAO is van toepassing.
 6. Solestus hanteert een inlenersbeloning.

 

Artikel 21 – Prijzen en betaling

 1. Voor Werkzaamheden verricht door Kandidaten buiten de gebruikelijke werktijden en Werkzaamheden op feestdagen en in het weekend, wordt een toeslag gerekend, zoals nader gespecificeerd in de offerte.
 2. Indien Solestus of Kandidaat op locatie van Opdrachtgever kosten maakt, zoals onder meer doch niet beperkt tot parkeerkosten, is Opdrachtgever te allen tijde gehouden deze te vergoeden. Dergelijke kosten zullen worden doorberekend bij het eerstvolgende facturatiemoment.
 3. Facturatie vindt plaats aan de hand van door Solestus of door Opdrachtgever aangeleverde gehanteerde urenregistratie (tijdverantwoordingsformulieren en/of middels een applicatie). Opdrachtgever dient deze formulieren tijdig te accorderen waarna maandelijkse of wekelijkse facturatie plaatsvindt, tenzij anders overeengekomen. Indien de door Kandidaat gemaakte reis naar de locatie van de betreffende Opdracht meer dan 30 kilometer bedraagt vanaf het vestigingsadres van Solestus bedraagt, komen de reiskosten voor rekening van Opdrachtgever. De reiskosten bedragen 0,19 cent per kilometer en worden berekend op basis van nacalculatie, waarna deze tezamen met de vastgestelde uren worden gefactureerd. Indien de reistijd meer dan 30 minuten bedraagt, worden naast de reiskosten per kilometer tevens reisuren ter hoogte van het overeengekomen uurtarief berekend.
 4. In beginsel zal Solestus elke vier (4) weken Kandidaten verlonen. Dit betreft zowel de kosten ten aanzien van overuren, voorschotten en overige vergoedingen.
 5. De betalingstermijn is 14 kalenderdagen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 Artikel 22 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van de benodigde zaken om de werkzaamheden door Kandidaat naar behoren uit te laten oefenen. Opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor het creëren en handhaven van een veilig arbeidsklimaat zodanig dat de Kandidaat wordt gevrijwaard, in zoverre als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevergd kan worden. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit.
 2. Opdrachtgever draagt een zelfstandige zorgplicht bij de uitvoering van de opdracht op haar eigen locatie. Dit brengt met zich mee dat Opdrachtgever jegens Solestus, alsmede de door Solestus ter beschikking gestelde Kandidaten te allen tijde verplicht is de ruimtes, materialen en meer, waarin of waarmee de Kandidaten Werkzaamheden verrichten, dusdanig in te richten en te onderhouden voor zover de aard van het werk dit vereist. Daarnaast is Opdrachtgever verplicht gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden op locatie de benodigde aanwijzingen te verschaffen aan Kandidaten teneinde het garanderen van een adequate en veilige werkomgeving. Indien Opdrachtgever zijn zorgplicht schendt, is hij jegens Solestus gehouden tot vergoeding van alle directe schade die de door Solestus aangestelde Kandidaten dientengevolge in de uitoefening van hun dienstvervulling of Werkzaamheden oplopen. Opdrachtgever is enkel niet aansprakelijk voor zover het bewijs wordt geleverd, dat de niet-nakoming aan overmacht, of grove schuld van de Kandidaten is te wijten.
 3. Indien een ongeval zich voordoet, waarbij één van de door Solestus ter beschikking gestelde Kandidaten gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden in opdracht van Opdrachtgever bij betrokken is en hier fysieke schade van ondervindt, is Opdrachtgever verplicht om Solestus per direct te informeren. Hierbij dient Opdrachtgever in ieder geval het tijdstip, de aard en de gevolgen van het ongeluk te vermelden. Voorgenoemde bepaling geldt eveneens wanneer de Kandidaat in het kader van zijn Werkzaamheden gedurende de Opdracht reizen moet maken. Opdrachtgever is gedurende het maken van een andere reis dan overeengekomen aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan tijdens het vervoer van Kandidaten van en naar die locatie en tijdens zijn/haar reis. Opdrachtgever wordt geadviseerd hiervoor een collectieve schadeverzekering inzittenden af te sluiten.
 4. Indien een Kandidaat ten gevolge van de niet-nakoming van de verplichtingen door Opdrachtgever, in de uitoefening van de Werkzaamheden zodanig letsel heeft opgelopen, dat daarvan de dood het gevolg is, is Opdrachtgever jegens de overblijvende echtgeno(o)t(e), de kinderen of de ouders van de overledene die door zijn arbeid/werkzaamheden plegen te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij Opdrachtgever bewijst dat die niet-nakoming aan overmacht of de dood in belangrijke mate aan grove schuld van de Kandidaat zelf te wijten is.
 5. Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever verplicht voor de door Solestus ter beschikking gestelde Kandidaten een adequate verzekering af te sluiten. Opdrachtgever is tevens verplicht om de verschuldigde premies steeds tijdig en volledig af te dragen.

 

 Artikel 23 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Solestus tegen alle aanspraken die voortkomen uit fouten en/of schades van de ter beschikking gestelde Kandidaten. Opdrachtgever maakt zelf afspraken met de ter beschikking gestelde Kandidaten over eventuele schades veroorzaakt bij Opdrachtgever.
 2. Solestus is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van fouten van door haar ter beschikking gestelde Kandidaten.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Solestus» van alle aanspraken van Kandidaat of derden, directe schade, indirecte schade en gevolgschade daaronder begrepen, die het gevolg zijn van het niet nakomen van de op Opdrachtgever rustende verplichtingen.
 4. Opdrachtgever garandeert dat alle locaties, werktuigen en/of gereedschappen waarin of waarmee de Kandidaat werkzaamheden verricht, dusdanig zijn ingericht en onderhouden en dat zij die aanwijzingen verstrekt aan de Kandidaat, die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de Kandidaat schade lijdt in de uitoefening van haar werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart Solestus voor alle aanspraken op vergoeding van schade van Kandidaten op grond van het niet nakomen van deze op Opdrachtgever rustende zorgplicht ingevolge artikel 7:658 BW, althans enige andere wettelijke of contractuele grondslag, waaronder in ieder geval begrepen vorderingen op grond van artikel 7:611 BW en 6:162 BW.

 

 Artikel 24 – Opschorting door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is in beginsel slechts gerechtigd de tewerkstelling van de Kandidaten op te schorten indien Opdrachtgever schriftelijk aantoont dat (tijdelijk) geen werk voorhanden is of de Kandidaat anderszins niet door Opdrachtgever te werk kan worden gesteld, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Kandidaat of de Kandidaat niet te werk kan stellen, is Opdrachtgever voor de duur van de Opdracht aan Solestus het overeengekomen tarief verschuldigd, berekend over het per periode krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren, tenzij anders overeengekomen.

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden Solestus Opleidingen

Algemene voorwaarden van Solestus Personeelsdiensten B.V. h.o.d.n. Solestus Opleidingen gevestigd en kantoorhoudende aan de Oranjelaan 5, 8131 DA te Wijhe.

 

Artikel 25 – Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Solestus Opleidingen: in de aanhef genoemde rechtspersoon, en alle met haar verbonden(rechts)personen en vennootschappen, die deze algemene voorwaarden met toestemming van Solestus Opleidingen
 3. Cursus: elke cursus, training, her- en bijscholing, (rij-)opleiding of enige vorm van dienstverlening aangeboden of verzorgd door Solestus Opleidingen. Een cursus wordt in beginsel (mede) aangeduidmet de naam ‘incompany’ of ‘open’.
 4. Opdrachtgever: een (rechts)persoon, waaronder begrepen een ouder/verzorger van minderjarigen, die voor zichzelf en/of voor anderen met Solestus Opleidingen een overeenkomst sluit aangaande een Cursus.
 5. Opdracht: de Opdracht van een Opdrachtgever aan Solestus Opleidingen tot het verzorgen van eencursus, al dan niet b.v. het personeel van het betreffende bedrijf of instelling, de Opdracht van Opdrachtgever aan Solestus Opleidingen tot het vervaardigen en leveren van Onderwijsmateriaal in welke vorm dan ook, alsmede de Opdracht tot verrichting van diensten zoals advisering en detachering, alles inde ruimste zin des woords.
 6. Cursist: iedere natuurlijke persoon die deelneemt aan een Cursus. Dit kan de Opdrachtgever zijn, een derde of minderjarige voor wie Opdrachtgever heeft geboekt en die de boeking heeft geaccepteerd, of een vervanger.
 7. Aanmelding: de inschrijving van een Cursist voor een Cursus waarbij een overeenkomst tot het ontvangenvan onderwijs wordt

 

Artikel 26 – Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, en overeenkomsten met Solestus Opleidingen.

2.Door aanmelding of door het verstrekken van een Opdracht aanvaarden Cursist en Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.Een particuliere cursist heeft 14 dagen bedenktijd na het afsluiten van een overeenkomst. Indien de (nascholings)cursus nog niet gestart is, is annulering kosteloos. Indien de (nascholings)cursus reeds gestart is zullen alleen de tot dan toe afgenomen cursussen in rekening gebracht worden alsmede (indien van toepassing) de reeds gereserveerde examens/toetsen bij CBR/CCV, Het Certifiaat of andere examenbureau ’s. De bedenktermijn van 14 dagen geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

Artikel 27 – Offertes en aanbiedingen

 1. Al onze offertes en aanbiedingen, waaronder begrepen inschrijfformulieren, zijn vrijblijvend. In een offerte of aanbieding voorkomende fouten of omissie binden Solestus Opleidingen niet. Genoemde prijzen in drukwerk, op formulieren, websites, social media etc. zijn vrijblijvend en binden Solestus Opleidingen niet.
 2. Door medewerkers van Solestus Opleidingen, anders dan in een offerte of aanbieding, verstrekte informatie of adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Daaraan kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 28 – Copyright

 1. Het copyright van (leermiddelen van) opleidingen/cursussen berust volledig bij Solestus of de auteur van de leermiddelen en/of lesplannen.

 

Artikel 29 – Intellectuele eigendomsrechten

1.Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van enige krachtens en/of in het kader van enige overeenkomst verstrekte en/of toegankelijk gemaakte lesmaterialen, waaronder begrepen lesplannen, leerstof en andere documentatie of beeldmateriaal gerelateerd aan enige Cursus, berusten uitsluitend bij Solestus Opleidingen en/of haar licentiegever(s).

2.De Opdrachtgever en/of Cursist verplicht zich de in artikel 4.1 bedoelde rechten te respecteren en zich te onthouden van openbaarmaking en/of verveelvoudiging van door Solestus Opleidingen ter beschikking gestelde lesmaterialen, zonder expliciete, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Solestus Opleidingen.

 

Artikel 30 – Prijzen en betaling

 1. Alle cursusprijzen en examengelden zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Solestus Opleidingen is gerechtigd elke wijziging van het BTW- tarief en aan-/ afmeldkosten CBR/ CCV of betreffende exameninstantie aan de Opdrachtgever en Cursist door te berekenen.
 2. Het verschuldigde lesgeld dient voor aanvang van de cursus voldaan te zijn.
 3. Indien Opdrachtgever enig bedrag niet binnen de geldende betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en over de openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen ook na eerste herinnering niet betaalt, is Opdrachtgever tevens de door Solestus Opleidingen te maken werkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte (waaronder de niet geliquideerdeproceskosten) en gerechtskosten aan Solestus Opleidingen verschuldigd.

 

Artikel 31 – Annulering of afmelding cursus door Opdrachtgever en/of Cursist

 1. Opdrachtgever en/ of Cursist is bevoegd tot annulering van een cursus. In geval van annulering is Opdrachtgever aan Solestus Opleidingen een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:
 2. Bij annulering tot 10 werkdagen voor de geplande start van de cursus zijn geen kosten
 3. Bij annulering tussen 10 tot 5 werkdagen voor de geplande start van de cursus: 50% van de totale cursusprijs, dan wel de werkelijke voorbereidingskosten indien deze hoger uitvallen;
 4. Bij annulering binnen 48 uur voor de geplande start van de cursus, niet of te laat op komen dagen daaronder begrepen: 100% van de cursusprijs.
 5. Solestus Opleidingen is gemachtigd om administratiekosten en eventueel reeds gemaakte kosten in rekening te
 6. Eventuele terugbetalingen worden uiterlijk na 14 dagen terugbetaald.
 7. Een eenmaal aangevraagd en bij het CBR/CCV of enige ander examenbureau gereserveerd examen (zowel theorie als praktijk) kan niet meer worden geannuleerd. Het examengeld en/of aan-/ afmeldkosten zijn derhalve vanaf de aanvraag definitief en volledig verschuldigd.
 8. De annulering dient telefonisch te geschieden op telefoonnummer 0570-781010 of per email opleidingen@solestus.com. Annulering op via een ander mailadres of Whatsapp zijn uitgesloten.

Artikel 32 – Wijziging en annulering door Solestus Opleidingen

1.Solestus Opleidingen kan in geval van zwaarwegende omstandigheden, naar eigen inzicht, wijzigingen in de overeengekomen datum, tijd of plaats van de Cursus aanbrengen dan wel                 de Cursus annuleren.

2.Onder zwaarwegende omstandigheden wordt in ieder geval verstaan:

 1. omstandigheden van zodanige aard dat verdere gebondenheid van Solestus Opleidingen aan de overeenkomst niet kan worden gevergd;
 2. slechte weersomstandigheden (strenge vorst, ijzel, sneeuw, zware storm);
 3. stroomstoringen;
 4. (ernstige) ziekte van een instructeur of (ernstige) technische mankementen aan een (gehuurd) voertuig en erkan geen tijdige vervanging worden geregeld;
 5. dwingende Overheidsmaatregelen;
 6. er geen lesauto beschikbaar

3.Solestus Opleidingen kan in geval van onvoldoende aanmeldingen, zulks ter beoordeling van Solestus Opleidingen, tot 2 dagen voor aanvang van de cursus annuleren.

4.Wijzigingen en annulering worden de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch meegedeeld.

 

Artikel 33 – Voorwaarden voor deelname

1.Voor deelname aan een cursus gelden de volgende voorwaarden: Cursist:

 1. moet aantoonbaar in het bezit zijn van een geldig en wettelijk voorgeschreven rijbewijs van de categorie vereist voor het voertuig waarin tijdens de uitvoering van de cursus wordt gereden, tenzij daarvan uitdrukkelijk bij overeenkomst wordt afgeweken;
 2. moet zich kunnen legitimeren op verzoek van de instructeur/docent van Solestus Opleidingen met een geldig Nederlands identiteitsbewijs gedurende de gehele duur van de cursus;
 3. mag geen ontzeggingen van de rijbevoegdheid hebben;
 4. mag voor of tijdens de uitvoering van de cursus absoluut niet onder de invloed zijn van en/of gebruik maken van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of enige andere stof waarvan cursist weet of kan vermoeden dat dit de cursus en/ of rijvaardigheid negatief beïnvloedt;
 5. dient zich te houden aan alle instructies van de instructeur/docent van Solestus Opleidingen;
 6. dient zich te houden aan alle huishoudelijke regels en (veiligheids-)voorschriften van Solestus Opleidingen welke van toepassing zijn in het lesgebouw, op het verkeersoefenterrein en/of tijdens de uitvoering van decursus;
 7. dient zich tijdens de uitvoering van de cursus te houden aan de in Nederland geldende

 

2.Indien wordt deelgenomen met een niet door Solestus Opleidingen ter beschikking gesteld                     voertuig, staat cursist ervoor in dat dit voertuig:

 1. overeenkomstig de wettelijke bepalingen verzekerd is en het gebruik van het voertuig voor test- en trainingsritten niet in de verzekeringsvoorwaarden is uitgesloten (cursist dient dit vooraf expliciet bij de verzekeringsmaatschappij na te vragen);
 2. voldoet aan de wettelijk voorgeschreven veiligheid- en inrichtingseisen.

3.Indien niet wordt voldaan aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen heeft Solestus Opleidingen het recht de Cursist niet tot de uitvoering van de cursus toe te laten,  dan wel hem/haar verdere deelname te ontzeggen of (in geval van overtreding van 33.2) het gebruik van het onder 33.2 bedoelde voertuig te verbieden, zonder dat Opdrachtgever of Cursist aanspraak kan maken op schadevergoeding of enige restitutie van gelden die verband houden met de betreffende cursus. Opdrachtgever vrijwaart Solestus Opleidingen volledig voor alle mogelijke aanspraken vanCursisten dienaangaande.

4.Solestus Opleidingen heeft het recht Cursisten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus verhinderen, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het cursusgeld onverlet.

 

Artikel 34 – Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij schade of ongeval

1.Cursist is tijdens de uitvoering van een cursus, niet zijnde rijlessen, te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn (verkeers-)gedrag en volledig aansprakelijk voor de consequenties daarvan.

2.De aansprakelijkheid van Solestus Opleidingen, waaronder mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogens- en materiële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan Solestus Opleidingen toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

3Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, en behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Solestus Opleidingen of andere dwingendrechtelijke beperkingen, is Solestus Opleidingen nimmer aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte, materiële en/of immateriële schade                 ontstaan voor, tijdens of na de uitvoering van een cursus, waaronder uitdrukkelijk begrepen letsel en schade aan bezittingen van Cursisten en/of derden. Solestus Opleidingen is nimmer aansprakelijk voor eventuele opgetreden schade aan voertuigen van Opdrachtgever en/of Cursist welke bij rijvaardigheidstrainingen of andere cursussen (bijvoorbeeld nascholingscursus t.b.v. Code 95) door Cursist wordt gebruikt. Opdrachtgever vrijwaart Solestus Opleidingen volledig voor alle mogelijke aanspraken van Cursisten dienaangaande.

 

Artikel 35 – Algemeen

1.De regels met betrekking tot de examens en nascholingscursussen die door het CBR/CCV (Examenvoorwaarden CBR, zie www.cbr.nl) of andere exameninstanties worden gehanteerd, zijn overeenkomstig van toepassing op de betreffende Cursus.

 

 

Artikel 35 – Vertrouwelijkheid

1.Solestus Opleidingen behandelt alle in het kader van de uitvoering van enige Overeenkomst aan haar verstrekte (persoons)gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Doorgifte van (persoons)gegevens aan derden vindt uitsluitend plaats indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, ter voldoening aan een wettelijke verplichting of na expliciete toestemming van de Opdrachtgever en/of Cursist op wie de (persoons-) gegevens betrekking hebben. Zie ook onze privacyverklaring.

2.Solestus Opleidingen draagt er zorg voor dat de vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever en Cursist zo goed als redelijk mogelijk is beveiligd wordt tegen toegang door onbevoegde derden.

 

Artikel 36 – Klachten/ Geschillen/ Toepasselijk recht

1.Klachten kunnen schriftelijk per brief of per mail worden ingediend.

 Per post:           Solestus Opleidingen

T.a.v. de Directie

Oranjelaan 5

8131 DA Wijhe

Per email:         opleidingen@solestus.com

2.Binnen 5 werkdagen zal de directie van Solestus Opleidingen de klacht in behandeling nemen. Hiervan ontvangt de melder van de opdrachtgever/cursist een schriftelijk (digitaal) bericht.

 1. Een klacht wordt binnen 4 weken afgehandeld. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen zal de opdrachtgever/cursist hiervan binnen 5 werkdagen op de hoogte worden gesteld en wordt uitgelegd wat de reden is van uitstel en wordt een indicatie afgegeven van de verwachte afhandeldatum.
 2. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.
 3. Klachten worden vertrouwelijk behandeld
 4. Mocht het niet lukken om de klacht in der minne op te lossen, dan worden Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit overeenkomsten aangegaan met Solestus Opleidingen, of offertes en aanbiedingen uitgebracht door Solestus Opleidingen, voorgelegd aan Vereniging Transportbedrijven Nederland (VTBN). Het oordeel van deze beroepsinstantie is voor Solestus bindend. Eventuele consequenties die hieruit voortvloeien zullen door Solestus snel worden afgehandeld.

7.Op al onze overeenkomsten, offertes en aanbiedingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Wijhe, 05-09-2023

Bedankt voor je aanmelding!
There was an issue submitting the form!

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Home

Werknemers

Werkgevers

Over ons

Vacatures

Contact

0570-781010

info@solestus.com